ONLINE NÁBYTOK.eu

Vám ponúka kvalitný nábytok značky BRW. BRW nábytok sa výrába v poľskej republike z moderných a kvalitných materiálov. Okrem moderných systémov obsahuje nábytok BRW aj klasické. Nájdte tu aj čalúnený nábytok ako aj komplety či kuchynské zostavy.


Reklamačný poriadok

Vybavenie reklamácii :

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa neposkytuje na tovar, ktorý je mechanicky poškodený alebo javí známky opotrebenia a to nešetrným zaobchádzaním spotrebiteľa .

.         V prípade reklamácie je nutné poslať,  reklamovaný výrobok
           /stačí poškodenú časť/ na adresu predavajúceho.

·         Do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie , ako a kedy vznikla.

 ·        Priložte kópiu faktúry

·         Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá označte .

 ·         V prípade, že reklamáciu uznáme, bude tovar vymenený za nový kus, pripadne vám vrátime peniaze.
         
·         Poprosíme udávať aj vaše aktuálne číslo telefónu, a adresu aby sme mohli reklamáciu expresne 
          vybaviť a podať  Vám o nej informácie 

 ·         Zákazník je informovaný max. do 3 pracovných dní, od podania reklamácie / doporučeným listom,
           emailom, alebo telefonicky /

    Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č.40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

§ 618 - Veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa mohla vec používať na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci, kupujúceho treba upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.

§ 619 - Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

§ 619 - Záručná doba je 24 mesiacov.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

§ 621 - Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

§ 622 - Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 - Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

§ 624 - Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

§ 625 - Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

§ 626 - Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

§ 627 - Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim počas záručnej doby.


© OnlineNabytok.eu | Všetky práva vyhradené.
telefon Tel.: 043/430 60 16 | telefon info@onlinenabytok.eu